فهرست آزمون‌ها

MCMI III (میلون) تعداد عبارات 175
حوزه کاربرد بزرگسال- اختلالات
مقیاس های اصلی الگوهای بالینی شخصیت، آسیب شدید شخصیت، نشانگان بالینی، نشانگان شدید
MMPI2
چند جنبه ای شخصیتی مینه سوتا
تعداد عبارات 567 فرم کوتاه 370
حوزه کاربرد بزرگسال- اختلالات
مقیاس های اصلی خود بیمار انگاری، افسردگی، هیستری، انحراف روانی-اجتماعی، مردانگی- زنانگی، پارانوئید، ضعف روانی، اسکیزوفرنیا، هیپومانیا، درونگرایی اجتماعی
NEO تعداد عبارات 240
حوزه کاربرد بزرگسال- شخصیت
مقیاس های اصلی عصبیت، برونگرایی، گشودگی، توافق، وجدانی بودن
EQ-I
هوش هیجانی بار-آن
تعداد عبارات 90
حوزه کاربرد بزرگسال – هوش هیجانی
مقیاس های اصلی خودآگاهی هیجانی، جسارت، عزت نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، واقع گرایی، انعطاف پذیری، حل مسئله، تحمل استرس، کنترل تکانه، خوش بینی، شادمانی
GHQ
سلامت عمومی
تعداد عبارات 28 فرم کوتاه 12
حوزه کاربرد بزرگسال- سلامت عمومی
مقیاس های اصلی علائم جسمی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی، افسردگی اساسی