زمان برگزاری و مهلت ثبت نام

از هم اکنون برای شرکت در نشست ها، دوره ها، کارگاه ها پیش ثبت نام انجام دهید.
برای ثبت نام پرکردن کامل و دقیق فرم ضروری است.
لطفا فرم را به زبان فارسی تکمیل نمایید.
جنسیت*
لطفا جنسیت را به طور صحیح انتخاب کنید.

نام*
لطفا نام را به طور صحیح و به زبان فارسی وارد نمایید.

نام خانوادگی*
لطفا نام خانوادگی را به طور صحیح و به زبان فارسی وارد نمایید.

تاریخ تولد*
/ / لطفا تاریخ تولد را به طور صحیح وارد نمایید.

وضعیت دقیق تحصیلی (مقطع/ رشته/ دانشگاه)*
لطفا وضعیت تحصیلی را به طور صحیح وارد نمایید.

شغل دقیق*
لطفا شغل دقیق را به طور صحیح وارد نمایید.

وضعیت رابطه عاطفی*
لطفا فیلد رابطه عاطفی را به طور صحیح انتخاب کنید.

معرف / نحوه آشنایی
لطفا نحوه آشنایی را به طور صحیح وارد نمایید.

عنوان نشست، دوره، کارگاه*
لطفا عنوان نشست، دوره و کارگاه مورد نظر را به طور صحیح انتخاب نمایید.

انگیزه از شرکت در این دوره
لطفا انگیزه شرکت در این دوره را به طور صحیح وارد نمایید.

تلفن همراه*
لطفا تلفن همراه را به طور صحیح وارد نمایید.

تلفن منزل*
لطفا تلفن منزل را به طور صحیح وارد نمایید.

رایانشانی (Email)*
لطفا آدرس ایمیل را به طور صحیح وارد نمایید.

نشانی محل سکونت*
لطفا نشانی محل سکونت را به طور صحیح وارد نمایید.

کد امنیتی *
لطفا کد امنیتی را به طور صحیح وارد کنید.